Scholing

Opleidingen

Najaar 2022, 2023 en 2024: geaccrediteerde (FGzPt, NVRG, NVO, NIP K&J, SKJ) MGDB-scholing voor behandelaren, die werken met jongeren met een eetstoornis (Nascholing MGDB: Meer Gezins Dag Behandeling Eetstoornissen; ID nummer 476196). 

De scholing in MGDB biedt kennis en vaardigheden om in groepen van jongeren met een eetstoornis en hun ouders de eetstoornis te behandelen. Er wordt aandacht besteed aan de systeemtherapeutische visie en technieken, de ontwikkeling van groepen en groepsdynamische en gedragstherapeutische principes. De adolescentiefase (van 12 tot 23 jaar), waarin de piekincidentie van eetstoornissen ligt, komt aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan het opzetten van dergelijke groepen en aan de inbedding van de groepen in een instelling.

Kennis van eetstoornissen en van de gebruikelijke behandeling van eetstoornissen is wel een vereiste.

De scholing vindt plaats in een groep met collega’s uit verschillende instellingen, die ook MGDB groepen willen gaan opzetten. Theorie en oefening van vaardigheden worden afgewisseld met het bespreken van ingebracht materiaal van de deelnemers zelf. Er is expliciet aandacht voor de inbedding van de visie en wijze van werken in een bestaand behandelprogramma.

De scholing wordt in 8 dagen verspreid over 6 maanden gegeven.

Voor het verkrijgen van accreditatie geldt een minimaal aanwezigheidspercentage van 90% en worden de richtlijnen van de verschillende accrediterende verenigingen gevolgd.

Verwacht:

2023:

Scholing in het protocol voor (jong)volwassenen.

Bijscholing voor kinderartsen in het omgaan met jongeren met een eetstoornis en hun ouders.

Supervisie bijeenkomsten als vervolg op de MGDB jeugd cursus.

Inhoud 

Scholing MGDB jeugd

De cursus beslaat 8 dagen verspreid over 6 maanden. De eerste 2 dagen en Dag 3 en 4 zijn aaneengesloten. De andere dagen hebben een frequentie van 1 x per maand. Er zijn 48 contacturen. Er is iedere dag een lunchpauze van 1 uur en een koffie en theepauze (lunch, koffie en thee worden verzorgd).

Door middel van literatuurstudie, rollenspellen, ingebracht filmmateriaal en discussies aangevuld met visie en theorie wordt in deze dagen het begeleiden van MGDB groepen geleerd.

Globaal programma:

Dag 1: Kennismaking en gewenste attitude, voorbeeld van een dag; er wordt kennis gemaakt met een oefening uit het protocol, stil gestaan bij de onderbouwing van deze behandeling en bij de basisstructuur van het protocol met als onderwerpen bijvoorbeeld de inbedding van de behandeling in een organisatie, het juiste klimaat van de groep, werkregels, indicatiestelling en de voortdurende act van het balanceren. D.m.v. een rollenspel wordt het omgaan met weerstand in de groep verkend om vervolgens te bespreken hoe je als behandelaar samenwerkt met de gezinnen en de groep en bondgenoot bent.

Dag 2: Het begrip weerstand in de groep en hoe er mee om te gaan; oefenen met omgaan met weerstand en bespreken theorie, inbreng eigen voorbeelden en verkennen en bespreken wat de grenzen van deze groepen zijn. Wie kunnen wel en niet meedoen en waarom? We eindigen met een evaluatie van de deelnemers op de 2 dagen, vragen en opmerkingen worden meegenomen naar de volgende dagen. 

Dag 3 en 4: De eetstoornis; motivering voor deelname, visie op veranderen en het ouders leren hun kinderen te leren normaler te gaan eten met rollenspelen en reflectie. De begrippen meerzijdige partijdigheid, schijnautonomie en de adolescentiefase komen aan de orde. Weer wordt geëindigd met een korte evaluatie, waarvan de resultaten meegenomen worden naar de volgende dagen. Iedere vervolgdag wordt aan het eind door de deelnemers kort geëvalueerd.

Dag 5 en 6: Spanningen en emoties; hoe om te gaan met oplopende spanningen met bespreking van mechanismes als splijting en fragmentering met behulp van rollenspellen, in de groep en onderling als behandelaren. Hoe beïnvloedt je als behandelaar de groep? Iedere keer worden thema’s geïllustreerd aan de hand van oefeningen uit het protocol en wordt door deelnemers zelf geoefend.

Dag 7: Samenwerken en communicatie; het doen van de oefeningen in de groep wordt geoefend door middel van rollenspellen, ook in moeilijke groepssituaties.

Dag 8: De Toekomst; hoe verder na afronding van de behandeling, valkuilen voor cliënten, ouders en behandelaars. En hoe gaan de deelnemers zelf verder na de scholing, hoe gaan ze het geleerde in de praktijk brengen? Met op deze laatste dag ook de voorbereiding van de eindtoets.

Literatuur:

Verplicht; 480 pagina’s, iedere dag wordt voorbereid door de opgegeven pagina’s te lezen en daarop te reflecteren. Studiebelasting, uitgaand van 10 pagina’s/uur, 48 uur extra.

Fleminger & S.J. Vermeulen MeerGezinsDagBehandeling voor jongeren met een eetstoornis, www. meergezinsbehandeling.nl, 2022. 142 p.

Simic & I. Eisler, Maudsley Family Therapy for Eating Disorders. In Encyclopedia of Couple and Family Therapy, ed. J. Lebow, A. Chambers & D.C. Breunlin, 2020 (kopie wordt uitgedeeld) 11 p

R.W Koks & P. Steures (red.) Praktijkrichtlijnen voor groepsbehandeling in de (geestelijke) gezondheidszorg, uitgave NVGP 2019 Hoofdstuk 2 t/m 7, en H 9 t/m 11, 98p

Asen & M. Scholz, Multi-Family therapy, Concepts and Techniques, Routledge 2010 153 p.

Lock & D. Le Grange, Treatment Manual for Anorexia Nervosa, The Guilford Press, 2013 t.m p 48, p122 t/m 147, p 180 t/m 191

Aangeraden:

Lock & D. Le Grange, Ouders als bondgenoot, Ekklesia, 2011, 251 p

Lock & D. Le Grange, Treating Bulimia in Adolescents, A Family-Based Approach, The Guilford Press, 2007 244 p 

Voorbereiding van iedere dag:

Iedere deelnemer stuurt een week van tevoren vragen en opmerkingen, o.a. n.a.v. de opgegeven literatuur, ter bespreking in de groep aan de docenten. De vragen en opmerkingen worden beoordeeld door de docenten op voldoende reflectie op de literatuur. Uit de opmerkingen en vragen moet blijken dat de deelnemer de stof goed gelezen heeft en gereflecteerd heeft op hetgeen gelezen is.

Iedere deelnemer neemt één maal filmmateriaal mee van een motiveringsgesprek of van een groepssessie. Een filmopname van een groep mag ook door collega’s van eenzelfde instelling gezamenlijk ingebracht worden. De deelnemers denken van tevoren na over welk fragment ze willen laten zien en wat hun vragen daarbij zijn. 

Eindtoets:

De eindtoets is het stappenplan om de MGDB te implementeren in de eigen instelling. Een week na afronding van deze scholing hebben de deelnemers hun stappenplan ingestuurd. Zodat de plannen beoordeeld kunnen worden. De plannen worden onderbouwd a.d.h.v. wat besproken is over implementatie, samenwerking en praktische benodigdheden. Hoe borgen de deelnemers dat ze dat blijven doen wat MGDB genoemd wordt?

Als afronding wordt de deelnemers gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Na beoordeling van de stappenplannen en bij voldoende aanwezigheid krijgen de deelnemers het bewijs van deelneming thuis gestuurd. Bij de verschillende verenigingen wordt, als dit aan de orde is, door de docenten aanwezigheid en accreditatie ingevoerd, volgens de geldende regelingen.

Voorwaarden voor deelname:

HBO social works, WO psychologie, GZ psycholoog, klinisch psycholoog, orthopedagoog en orthopedagoog generalist, systeemtherapeut (NVRG lidmaatschap), psychiater.

Kennis en ervaring in het werken met jongeren en (jong)volwassenen met een eetstoornis.

Het heeft de voorkeur als de deelnemers halverwege de scholing zelf een groep gaan starten.

Doelen:

Aan het einde van de cursus zijn de deelnemers in staat om:

 • visie en werkwijze binnen hun organisatie uit te dragen; zij kennen dus de visie en pijlers van deze manier van behandelen en kunnen deze goed overbrengen aan derden.
 • zelf MGDB groepen te organiseren en te geven; zij hebben inzicht in welke interventies wel en niet tot effectieve veranderingen kunnen leiden.
 • hun rol aan te passen aan de groep en aan de verschillende systemen, te balanceren tussen inhoud en proces, tussen aansluiten bij het niveau van de groep en actief zelf kennis overdragen, tussen activeren/stimuleren en overnemen.
 • om te gaan met het grote appèl om de zorg over te nemen, valkuilen te herkennen in het groepsfunctioneren en deze te hanteren; zij herkennen de dynamiek, die eetstoornissen tot gevolg hebben in gezinnen, wijdere omgeving van de gezinnen en ook in de hulpverlening en onderlinge verhoudingen in een team. Zij kunnen afgesplitste boosheid en machteloosheid herkennen en hanteren.
 • de gezinnen te ondersteunen in het vinden van hun eigen oplossingen voor hun problemen met behulp van de kaders vanuit de visie Ouders als Bondgenoot.
 • te bepalen welke gezinnen wel en welke gezinnen niet mee kunnen doen; zij zijn in staat tot gezinsdiagnostiek, kennen indicaties en contra-indicaties.
 • ouders en jongeren te motiveren voor deelname en gezinnen voor te bereiden op deelname.
 • systeemdynamiek in de groep te hanteren en ook wanneer te besluiten tot extra ondersteuning

 

Docenten

 • Mw. S. Fleminger, gepensioneerd psychotherapeut, supervisor VGCt en systeemtherapeut
 • Mw. Drs.  A. Roedelof, klinisch psycholoog, systeempsychotherapeut (lid NVRG)
 • Mw. Drs. S. Vermeulen, klinisch psycholoog, psychotherapeut en systeemtherapeut (lid NVRG)
 • betrokken psychiater: Mw. Drs. L.A.M. Wientjes, Kinder- en jeugd Psychiater

 

 

Aanmelden

Aanmelden kan via het contactformulier. Dit kan het hele jaar door.

De opleidingsinstelling is CRKBO erkend. Opleidingen zijn vrij van BTW.

 

 

 

 

Locatie en Data cursus MGDB jeugd

Den Haag, Nieuwe Haven 171

Data:

Cursus 1: 2022: 15 en 16/9, 20 en 21/10, 4/11, 9/12, 2023: 20/1 en 10/2: gestart en vol

Cursus 2: 2023: 14 en 15/9, 5 en 6/10, 3/11, 1/12, 2024: 26/1 en 23/2

Cursus 3: 2024: 3 en 4/10, 24 en 25/10, 29/11 2025: 10/1, 14/2 en 28/3

Tijden;

Inloop 9.30, start 10.00 en afronding 17.00

 

Kosten

MGDB Jeugd cursus:

€ 2750,00 (BTW vrij) per deelnemer, inclusief lunch en digitale literatuur. Boeken moeten zelf aangeschaft worden.

Accreditatie:

FGzPt: 50 punten

NVRG: 48 punten

NVO OG/ NIP:  48 punten

(36 p. behandeling, 6 p. diagnostiek, 6 p. overige taken)

Let op: is een bij- of nascholing al geaccrediteerd bij NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) of NVO? Dan hoeft dat niet ook nog bij SKJ(website SKJ 2022)

Cursus ID 476196

Overeenkomst, betalingsregeling en annuleringsregeling

Overeenkomst:

Voor het volgen van een scholing wordt een overeenkomst afgesloten. U krijgt deze overeenkomst per email ter ondertekening thuis gestuurd voor start van de opleiding. U wordt verzocht de overeenkomst ondertekend terug te sturen. U heeft dan nog 14 dagen de tijd de overeenkomst schriftelijk per email of post te herroepen. De overeenkomst bevat de afspraken over cursus, data en tijden, locatie, kosten, wijze van betaling en verwijst naar privacyregeling, annulerings- en klachtenregeling, zoals hier beschreven. 

De docenten, die betrokken zijn bij het geven van de scholingen, voldoen aan de vereisten van de accrediterende verenigingen en zijn BIG geregistreerde professionals. Zij vallen onder de regelementen van de verenigingen waar zij lid van zijn (www.NVRG.nl). De BIG geregistreerde beroepen vallen ook onder het Tuchtrecht (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl)

Betalingsregeling:

Betaling van scholing vindt plaats vóór het moment dat de scholing start op de in de factuur aangegeven bankrekening. Het volledige bedrag wordt binnen 14 dagen na ontvangst nota en totstandkoming van de overeenkomst overgemaakt.

Voor de aanschaf van de protocollen geldt: de prijs inclusief BTW en belastingen is u bekend via deze website, u betaalt vooraf op het in de nota/ factuur genoemd rekeningnummer. Zodra de betaling binnen is wordt binnen 3 werkdagen de bestelling verzonden.

Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. U doet dit per email of schriftelijk. U krijgt hiervan altijd een bevestiging.

Wat betreft de scholingen wordt de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling gehanteerd:

U betaalt een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de Opstartkosten, volgens onderstaand overzicht. De kosten zijn weergegeven als percentage van de scholingskosten.

Bij annulering tot 1 maand voor start van een cursus krijgt u 100% inschrijfgeld retour. Administratiekosten zijn dan 15 euro.

Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang 30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs.

Corona: bij annulering van een scholing vooraf vanwege overheidsbeleid inzake Corona heeft u de keuze tussen terugbetaling of een voucher voor diezelfde scholing op een later moment. De scholingen worden niet online gegeven. Bij annulering tijdens de scholing, wordt in overleg met de cursisten gezocht naar alternatieve data en een hybride oplossing, die aan dezelfde kwaliteit voldoet als het onderwijs buiten Corona restricties. De scholing wordt dan wel afgerond.

 

Aansprakelijkheid, Privacy en Klachtenregeling

Aansprakelijkheid:

Voor zover de ondernemer toerekenbaar tekort schiet en u daardoor schade leidt is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot vergoeding van de directe schade.

Privacy:

Onder aan de pagina staat een link naar de privacy verklaring en de manier waarop met uw gegevens omgegaan wordt.

Klachten:

Bij vragen en klachten van administratieve aard wordt u gevraagd deze per email te melden via het contactformulier. Binnen 10 werkdagen worden de vragen en klachten beantwoord. Als de afhandeling langer zal duren wordt dat aan u meegedeeld. Ontvangst van uw klacht wordt dan binnen 4 werkdagen bevestigd en er wordt een indicatie gegeven van de duur van de afhandeling.

Mocht er iets bij verzending of ontvangst van de protocollen zijn mis gegaan, dan gaarne binnen 10 werkdagen dit melden na ontvangst van het pakket. Binnen 10 werkdagen wordt dan gereageerd en wordt met u overlegd wat de klacht is en of deze voor rekening van de ondernemer is. Als dit het geval is wordt er naar een snelle oplossing gezocht.

Wij streven ernaar om een goede kwaliteit van opleidingen te bieden. Mocht u als cursist toch niet tevreden zijn, dan kunt u hierover contact opnemen met de betrokken docent. Komt u er samen niet uit dan vragen we een collega docent om mee te denken in het zoeken naar een onderlinge oplossing. 

U kunt na onderling overleg of in plaats daarvan ook schriftelijk uw klacht indienen. De klacht moet dan de volgende gegevens bevatten: uw naam en adres, telefoonnummer en emailadres, met een heldere beschrijving van de klacht en datum van ondertekening. De klacht kunt u richten aan Mw. S. Vermeulen, Nieuwe Haven 171, 2511 XJ Den Haag of mailen naar info@meergezinsbehandeling.nl. Na indiening van de klacht krijgt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Ook dan zullen we u horen, uw klacht beoordelen en krijgt u een schriftelijke reactie binnen 4 weken na ontvangst, tenzij anders met u afgesproken wordt.

Als cursist heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitkomst uit het overleg na uw melding, de uitkomst van de behandeling van de klacht of anderszins. Daarvoor geldt namelijk de beroepsregeling van AN-i, welke als onafhankelijke partij uw beroep onderzoekt en daarover een bindend advies geeft. Deze beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website www.beroepsregeling.nl

Auteursrechten:

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle
door Opleider verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers, modellen, technieken, instrumenten en software rusten auteursrechten van de Opleider of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder schriftelijke nadrukkelijk
voorafgaande toestemming van de Opleider worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt
en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden
verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te
gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Opleider. De copyright/eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de Opleider. 

  Aanmelden voor de training of een boek bestellen?